Tham gia của người dân ở cấp cơ sở

Công khai, minh bạch

Trách nhiệm giải trình với người dân

Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

Thủ tục hành chính công

Cung ứng dịch vụ công

Quản trị môi trường

Quản trị điện tử

Ghi chú:

Cao nhất

Trung bình cao

Trung bình thấp

Thấp nhất

Thanh ngang màu xanh nhạt biểu thị chỉ số lĩnh vực nội dung của tỉnh đạt điểm cao nhất trong năm 2019

Ghi chú:

Cao nhất

Trung bình cao

Trung bình thấp

Thấp nhất

Tài liệu

1
Dữ liệu PAPI 2019

Ngày phát hành: 2019 | File: Excel

Văn bản tỉnh