Hồ sơ PAPI tỉnh/thành phố

Bình Định 2018

4.87 Tham gia của người dân ở cấp cơ sở
4.83 Công khai, minh bạch
4.52 Trách nhiệm giải trình với người dân
6.23 Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công
6.9 Thủ tục hành chính công
6.94 Cung ứng dịch vụ công
4.02 Quản trị môi trường
2.73 Quản trị điện tử

Chỉ số PAPI đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh dựa trên trải nghiệm và đánh giá của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương. Chỉ số PAPI là công cụ theo dõi, giám sát năng lực điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền địa phương; giúp các cấp chính quyền địa phương có những căn cứ điều chỉnh và cải thiện hiệu quả công tác, phục vụ người dân tốt hơn. Chỉ số PAPI bổ sung thông tin, dữ liệu cho những công cụ “tự đánh giá” hiện có của các cấp/ngành/địa phương bằng việc áp dụng phương pháp tổng hợp ý kiến đánh giá dựa trên trải nghiệm của người dân, lấy người dân là trung tâm.

Hồ sơ PAPI tỉnh/thành phố giới thiệu kết quả tổng hợp của 8 chỉ số lĩnh vực nội dung, 28 nội dung thành phần và hơn 120 chỉ tiêu cụ thể cấu thành Chỉ số PAPI của từng tỉnh/thành phố. Qua đó, các cấp chính quyền tỉnh/thành phố có được thông tin về mức điểm của địa phương mình trong năm qua, so sánh với địa phương đạt điểm cao nhất , và so sánh với chính địa phương mình qua các năm. Từ việc so sánh đó, chính quyền tỉnh/thành phố tìm được địa phương có kinh nghiệm tốt để học hỏi và/hoặc tìm biện pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân với hiệu quả quản trị và hành chính công ở địa phương mình.

Thanh ngang màu xanh nhạt biểu thị chỉ số lĩnh vực nội dung của tỉnh đạt điểm cao nhất trong năm 2018. Thang điểm chỉ số nội dung thành phần là từ 1 (điểm thấp nhất) đến 10 điểm (điểm cao nhất). 

Kể từ năm 2009 đến nay, Chỉ số PAPI đã lắng nghe ý kiến của 117.363 người dân thuộc mọi tầng lớp dân cư, mọi ngành nghề trong xã hội trên toàn bộ 63 tỉnh/thành phố. PAPI là nghiên cứu xã hội học lớn nhất hiện nay ở Việt Nam tìm hiểu hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Riêng năm 2018, Chỉ số PAPI được tổng hợp từ phỏng vấn trực tiếp 14.304 người dân trên phạm vi toàn quốc về trải nghiệm của họ khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương và sử dụng dịch vụ công.

Lưu ý: Không khuyến khích so sánh kết quả 2018 với các năm trước ở hầu hết các chỉ số nội dung, bởi trong năm 2018, khảo sát PAPI có một số thay đổi căn bản trong cơ cấu chỉ tiêu cấu thành các số nội dung (ngoại trừ chỉ số nội dung “Thủ tục hành chính công”). Ngoài ra, bắt đầu từ năm 2018, Chỉ số PAPI sẽ có thêm hai chỉ số nội dung mới, gồm Quản trị môi trường và Quản trị điện tử. Thang điểm tổng hợp của Chỉ số PAPI là từ 8 (điểm tổng hợp thấp nhất) đến 80 điểm (điểm tổng hợp cao nhất). Thang điểm chỉ số nội dung thành phần là từ 1 (điểm thấp nhất) đến 10 điểm (điểm cao nhất). 


Điểm số
(trên thang điểm từ 1-10)
Tham gia của người dân ở cấp cơ sở 4.87
Tri thức công dân 0.94
Cơ hội tham gia 1.42
Chất lượng bầu cử 1.44
Đóng góp tự nguyện 1.07
Công khai, minh bạch 4.83
Tiếp cận thông tin 0.72
Danh sách hộ nghèo 1.67
Thu, chi ngân sách cấp xã/phường 1.2
Quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất, khung giá đền bù 1.24
Trách nhiệm giải trình với người dân 4.52
Hiệu quả tương tác với các cấp chính quyền 1.61
Giải đáp khiếu nại, tố cáo, khúc mắc của người dân 1.06
Tiếp cận dịch vụ tư pháp 1.85
Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 6.23
Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền 1.53
kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công 1.77
Công bằng trong tuyển dụng vào nhà nước 1.02
Quyết tâm chống tham nhũng 1.91
Thủ tục hành chính công 6.9
Chứng thực/xác nhận 1.77
Giấy phép xây dựng 1.71
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.54
Thủ tục hành chính cấp xã/phường 1.88
Cung ứng dịch vụ công 6.94
Y tế công lập 1.88
Giáo dục tiểu học công lập 1.67
Cơ sở hạ tầng căn bản 1.95
An ninh, trật tự 1.44
Quản trị môi trường 4.02
Nghiêm túc trong bảo vệ môi trường 1.77
Chất lượng không khí 1.72
Chất lượng nước 0.52
Quản trị điện tử 2.73
Sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương 0.58
Tiếp cận và sử dụng Internet tại địa phương 2.16

Nhóm đạt điểm cao nhất Nhóm đạt điểm trung bình cao Nhóm đạt điểm trung bình thấp Nhóm đạt điểm thấp nhất

Tài liệu

English