Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ - PAPI

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ

22/01/2020

Ngày 22 tháng 01 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-SKH&CN về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2020. Theo Kế hoạch này, việc thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ nhằm mục tiêu:

– Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 của Chính phủ, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trong đó chú trọng cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Tiền Giang.

– Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong tổ chức và hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2020.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu:

– Công tác CCHC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của các cấp, các ngành.

– Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2020 được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2020.

– Nội dung Kế hoạch CCHC năm 2020 tiếp tục gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Sở Khoa học và Công nghệ cũng nêu ra 7 nhiệm vụ CCHC trọng tâm thực hiện trong năm 2020, đó là: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Cải cách bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công và Hiện đại hóa hành chính./.

Bảo Sơn (P.QLCN&ChN)

Theo http://skhcn.tiengiang.gov.vn/

Nổi bật
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ - PAPI
Đăng ký Email

để tham dự lễ công bố báo cáo PAPI 2019