Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020 - PAPI

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020

10/02/2020

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch số 12/KH-BQLKKT ngày 06/2/2020 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020.

Công tác tuyên truyền cải cách hành chính tập trung vào những nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

– Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để có nhận thức đầy đủ, rõ ràng và thống nhất về vấn đề đẩy mạnh cải cách hành chính, trong tổ chức thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, kế hoạch thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và các kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh, của cơ quan.

– Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền về cải cách hành chính với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của người đứng đầu và của từng công chức, viên chức, lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện công tác cải cách hành chính; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện công tác cải cách hành chính; triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của UBND tỉnh, Kế hoạch của cơ quan về công tác cải cách hành chính.

2. Yêu cầu:

– Triển khai công tác tuyên truyền phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả theo đúng tiến độ, thời gian đề ra. Phổ biến nội dung cải cách hành chính kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng lĩnh vực chuyên môn.

– Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính của công chức, viên chức, lao động, của người dân và doanh nghiệp.

– Khuyến khích, động viên đội ngũ công chức, viên chức, lao động tích cực tham gia công tác tuyên truyền cải cách hành chính thông qua hình thức kết hợp truyền thông với ứng dụng công nghệ tin học vào hoạt động thông tin tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

– Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh triển khai công tác tuyên truyền cần bám sát nội dung kế hoạch này và lựa chọn hình thức tuyên truyền thích hợp để tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị.

II.  Đối tượng tuyên truyền:

– Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan;

– Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có giao dịch liên quan.

III. Nội dung tuyên truyền:

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan:

a) Nội dung tuyên truyền:

– Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo trọng tâm các cấp về công tác cải cách hành chính:

+ Kế hoạch số 995/KH-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 3312/KH-UBND ngày 12/12/2019 của UBND về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020, trong đó tập trung thông tin, tuyên truyền về quy định thủ tục hành chính; các hình thức công khai, trọng tâm là các lĩnh vực: Đầu tư; đất đai, xây dựng…

+ Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020” và các nghị quyết của Chỉnh phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;

+ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp;

+ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;

+ Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

+ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

+ Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 – 2020;

– Tuyên truyền kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính hàng năm của tỉnh; kết quả cải cách hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (được UBND tỉnh xếp hạng); kết quả khảo sát mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân đối với các cơ quan hành chính nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)…

– Tuyên truyền các văn bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

+ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử và các văn bản quy định liên quan;

+ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

+ Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

+ Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017; Quyết định số 877/2016/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện trong các năm 2018-2019.

+ Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 04/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

+ Thông tin, hướng dẫn, truy cập về thủ tục hành chính qua mạng internet; cách thức phản ánh, kiến nghị về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến thủ tục hành chính; tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ theo địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn và http://doanhnghiep.chinhphu.vn; Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo địa chỉ http://www.kontum.gov.vn và http://dichvucong.kontum.gov.vn.

– Tuyên truyền các văn bản về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính:

+ Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ;

+ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh ban hanh Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

+ Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND.

b) Hình thức triển khai:

– Thông qua các cuộc họp, hội nghị cơ quan; tham dự các buổi toạ đàm, tập huấn do tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức,…

– Đăng tải trên Trang thông tin điện tử, hệ thống eOffice của cơ quan.

– Thông qua các hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong đơn vị.

c) Đơn vị thực hiện: Văn phòng, các Phòng, đơn vị trực thuộc, Ban Chấp hành các đoàn thể.

2. Đối với t chức, cá nhân, doanh nghiệp trong KKT, KCN, CCN:

a) Nội dung tuyên truyền:

– Tuyên truyền những nội dung cơ bản các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước có liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

– Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố và chuẩn hóa.

– Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

– Tuyên truyền Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

– Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hệ thống một cửa hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

– Cung cấp địa chỉ, số điện thoại “đường dây nóng” về cải cách hành chính; thông tin, hướng dẫn, truy cập về thủ tục hành chính qua mạng internet; cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính[1]; việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp được thực hiện trực tiếp, qua số điện thoại đường dây nóng và trên hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị http://nguoidan.chinhphu.vn và http://doanhnghiep.chinhphu.vn.

– Về công tác khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính; về cách thức để công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ hành chính công, các dịch vụ công trực tuyến tại cơ quan.

b) Hình thức triển khai:

– Niêm yết các quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm PVHCCC tỉnh, tại trụ sở làm việc của cơ quan và các đơn vị trực thuộc (nội dung các thủ tục được công khai phải đầy đủ, đảm bảo đúng quy định hiện hành; hình thức công khai rõ ràng, thuận lợi cho việc tìm hiểu).

– Thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và đề nghị đăng tải trên Trang thông tin điện tử của tỉnh về cải cách hành chính.

– Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính (thông qua Phiếu đánh giá).

– Thông qua các hình thức khác như băng rôn, khẩu hiệu…

c) Trách nhiệm thực hiện: Văn phòng phối hợp với Phòng Quản lý Đầu tư, các Phòng, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc BQLKKT tỉnh căn cứ các nội dung của Kế hoạch, bám sát tình hình và nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị để chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính.

2. Văn phòng BQLKKT tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện các nội dung kế hoạch tại các phòng, đơn vị thuộc; định kỳ 6 tháng, năm báo cáo lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về kết quả thực hiện. Đồng thời rà soát, cập nhật các nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền mới để bổ sung vào Kế hoạch, đảm bảo cho công tác cải cách hành chính của cơ quan ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn.

3. Ban biên tập Trang thông tin điện tử cơ quan phối hợp Văn phòng BQLKKT tỉnh đăng tải các nội dung tuyên truyền về công tác Cải cách hành chính, cải cách TTHC lên Trang TTĐT (website) của cơ quan.


[1] Theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14  tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử chính phủ.

Cụ thể kế hoạch xem ti tiết tại đây

BBT trang thông tin điện tử

Theo http://kkt.kontum.gov.vn/

Nổi bật
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020 - PAPI
Đăng ký Email

để tham dự lễ công bố báo cáo PAPI 2019