Đánh giá việc công khai kế hoạch sử dụng đất ở cấp huyện và bảng giá đất ở cấp tỉnh - PAPI

Đánh giá việc công khai kế hoạch sử dụng đất ở cấp huyện và bảng giá đất ở cấp tỉnh

19/08/2022

Tải báo cáo

 Sự bất cân xứng thông tin về các quy hoạch đất đai của địa phương là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến xung đột đất đai. Điều này đòi hỏi các bên liên quan cần triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công khai thông tin đất đai nhiều hơn để tăng cường khả năng tiếp cận thông tin đất đai cho người dân, những người đóng vai trò quan trọng đối với việc quản trị tốt đất đai ở Việt Nam. Do đó, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW) thực hiện sáng kiến “Nghiên cứu thực chứng hướng tới thúc đẩy việc tiếp cận thông tin đất đai của người dân” trong giai đoạn từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022. Trong đó, sáng kiến tập trung vào nghiên cứu khả năng tiếp cận bảng giá đất cấp tỉnh và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được đăng tải công khai trên cổng/trang thông tin điện tử và việc đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin về kế hoạch sử dụng đất của các cơ quan nhà nước ở 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

 

TÀI LIỆU TOẠ ĐÀM

Kết quả nghiên cứu:

Thông cáo báo chí:

 

 

 

 

 

Nổi bật
Đánh giá việc công khai kế hoạch sử dụng đất ở cấp huyện và bảng giá đất ở cấp tỉnh - PAPI
Đăng ký Email

để tham dự lễ công bố báo cáo PAPI 2019