Kết quả nghiên cứu thử nghiệm về Khung tiêu chí đo lường mức độ đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại Việt Nam - PAPI

Kết quả nghiên cứu thử nghiệm về Khung tiêu chí đo lường mức độ đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại Việt Nam

23/12/2022

Báo cáo nghiên cứu thử nghiệm xây dựng Khung tiêu chí đánh giá đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại Việt Nam do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam thực hiện. Mục tiêu của nghiên cứu là phát triển một bộ công cụ để các đơn vị trong khu vực công có thể tự đo lường mức độ đổi mới sáng tạo của đơn vị mình, đánh giá tiến bộ theo thời gian và tìm ra nguyên nhân của những thành tựu hay những điểm còn hạn chế. Đề án nghiên cứu này nằm trong khuôn khổ Sáng kiến đổi mới sáng tạo vì người dân (CPII) thuộc Chương trình nghiên cứu Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), với sự tài trợ chính đến từ Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT).

TÀI LIỆU HỘI THẢO 

 

Nổi bật
Kết quả nghiên cứu thử nghiệm về Khung tiêu chí đo lường mức độ đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại Việt Nam - PAPI
Đăng ký Email

để tham dự lễ công bố báo cáo PAPI 2019