Thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam: Một số mô hình thực hiện tiễn tốt và hàm ý chính sách - PAPI

Thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam: Một số mô hình thực hiện tiễn tốt và hàm ý chính sách

27/10/2022

 

TÀI LIỆU TỌA ĐÀM

 

Nổi bật
Thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam: Một số mô hình thực hiện tiễn tốt và hàm ý chính sách - PAPI
Đăng ký Email

để tham dự lễ công bố báo cáo PAPI 2019