Tổ chức thực hiện nhiệm vụ “tập trung, đột phá” để nâng cao thứ hạng các chỉ số - PAPI

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ “tập trung, đột phá” để nâng cao thứ hạng các chỉ số

12/06/2020

Với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ và toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, tập trung các nhiệm vụ đột phá để cải thiện, nâng cao điểm số và thứ hạng các chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI, ICT Index, xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh Trà Vinh, xây dựng nền hành chính hiện đại với thủ tục hành chính gọn nhẹ, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Trà Vinh; ngày 27/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 168-KH/TU về nâng cao thứ hạng các chỉ số về cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, sự phục vụ hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử.

 

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra 6 mục tiêu cụ thể, gồm: (1) Tập trung chỉ đạo cải thiện, nâng cao kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) từ nhóm D (năm 2018) lên nhóm C vào năm 2020 và những năm tiếp theo phấn đấu đứng vào nhóm B. (2) Nâng cao kết quả Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) từ nhóm có điểm trung bình thấp (năm 2018) lên nhóm có điểm trung bình cao vào năm 2020 và những năm tiếp theo. (3) Phấn đấu đến năm 2020 và những năm tiếp theo Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) đạt tỷ lệ từ 85% trở lên và nằm trong nhóm đạt kết quả cao. (4) Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng từ 5 – 10 bậc so với năm 2018 (năm 2018 xếp hạng 46/63) và mỗi năm tăng 1 hoặc 2 bậc. (5) Phấn đấu cải thiện, nâng cao Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) năm 2020 của tỉnh tăng từ 5 bậc trở lên so với năm 2019 (năm 2019 xếp hạng 34/63) và hàng năm tăng từ 1 đến 2 bậc. (6) Xây dựng chính quyền điện tử theo khung kiến trúc 2.0; khoảng 50% thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến mức độ 3,4.

 

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2020 là: Về nâng cao thứ hạng Chỉ số Cải cách hành chính: Tập trung thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 21/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và sớm hơn so với lộ trình đề ra; thực hiện hiệu quả mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”. Thực hiện tốt việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cơ quan hành chính từ cấp tỉnh, huyện, xã đạt tỷ lệ 100% (kể cả thủ tục hành chính ngành dọc); phấn đấu đạt tỷ lệ tối thiểu 30% thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, bảo đảm có từ 50% thủ tục hành chính trở lên có phát sinh hồ sơ, từ 10% số hồ sơ thủ tục hành chính trở lên được tiếp nhận và trả qua dịch vụ bưu chính công ích. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công huyện Cầu Ngang, thành phố Trà Vinh, Bộ phận một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Triển khai, thực hiện tốt Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/ 2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Về nâng cao thứ hạng Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công: thực hiện nghiêm Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn gắn với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công khai về kết quả thu, chi ngân sách hàng năm của cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiện tại của địa phương đúng theo quy định. Thực hiện rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định; thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại với người dân, doanh nghiệp; Tập trung chỉ đạo cải thiện, nâng cao chất lượng việc cung ứng dịch vụ công.

 

Về nâng cao thứ hạng Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính: Công khai, niêm yết đầy đủ, kịp thời các quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính nhằm tiếp nhận, xử lý đúng, kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; quan tâm đầu tư hiện đại hóa các trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, giải pháp an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai, vận hành và khai thác các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh.

 

Về nâng cao thứ hạng Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công khai minh bạch thông tin, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến  liên quan đến doanh nghiệp và nhà đầu tư; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xúc tiến mời gọi đầu tư, triển khai thực hiện tốt cơ chế chính sách đầu tư trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo tỉnh chủ động thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và lắng nghe các phản ánh, góp ý của doanh nghiệp, nhà đầu tư để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư, triển khai dự án đầu tư trên địa bàn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống tham nhũng; các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu doanh nghiệp; kịp thời phát hiện uốn nắn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm túc các trường hợp sai phạm đối với các bộ, công chức, viên chức.

 

Về nâng cao thứ hạng Chỉ số Ứng dụng công nghệ thông tin: tập trung triển khai đạt mục tiêu Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025; đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; chia sẻ, kết nối liên thông giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và đẩy mạnh triển khai dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát ban hành các quy chế, quy định tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng, quản lý, vận hành, sử dụng các hệ thống thông tin; thúc đẩy triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

 

Về xây dựng chính quyền điện tử: triển khai thực hiện tốt chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử, hình thành sự kết nối, trao đổi thông tin thường xuyên, tiện ích giữa chính quyền các cấp, giữa chính quyền với Nhân dân, doanh nghiệp, nâng cao chỉ số về độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (ICT Index) trên địa bàn tỉnh; tổ chức sử dụng đồng bộ, có hiệu quả các hệ thống thông tin đã được đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; phát triển và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thông thế hệ mới để đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, tăng cường kết nối và chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành qua mạng, bảo đảm an toàn thông tin theo chỉ đạo của Chính phủ.

 

Về nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức: đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, đảm bảo bố trí đúng người, đúng việc, phù hợp năng lực, sở trường và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện đúng các quy trình, quy định về công tác cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm công tác đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, tinh giản biên chế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; thực thi nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, phục vụ tốt nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

 

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đột phá, theo Kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả. Kết quả thực hiện là một tiêu chí để xem xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu./.

 

Truyền Nguyễn

Theo Cổng Thông Tin Điện Tử Trà Vinh.

Nổi bật
Tổ chức thực hiện nhiệm vụ “tập trung, đột phá” để nâng cao thứ hạng các chỉ số - PAPI
Đăng ký Email

để tham dự lễ công bố báo cáo PAPI 2019