• Dữ liệu

  2023

  Ngày phát hành: 03/04/2024

  File: Excel

 • Dữ liệu

  2022

  Ngày phát hành: 12/04/2023

  File: Excel

 • Dữ liệu

  2021

  Ngày phát hành: 12/05/2022

  File: Excel

 • Dữ liệu

  2020

  Ngày phát hành: 14/04/2021

  File: Excel

 • Dữ liệu

  2019

  File: Excel

 • Dữ liệu

  2018

  File: Excel

 • Dữ liệu

  2017

  File: Excel

 • Dữ liệu

  2016

  File: Excel

 • Dữ liệu

  2015

  File: Excel

 • Dữ liệu

  2014

  File: Excel

 • Dữ liệu

  2013

  File: Excel

 • Dữ liệu

  2012

  File: Excel

 • Dữ liệu

  2011

  File: Excel

Báo cáo PAPI