PAPI là gì?

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (viết tắt theo tên tiếng Anh là PAPI) là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Hộp 1 dưới đây giới thiệu tóm tắt về PAPI.

Hộp 1 Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI)
Mục tiêu phát triển:

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) hướng tới cải thiện hiệu quả phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của nhân dân thông qua việc: (i) tạo cơ hội cho người dân tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền, vận động chính quyền cải thiện cung cách phục vụ nhân dân;  (ii) thúc đẩy việc tự đánh giá để đổi mới, tạo tập quán cạnh tranh lành mạnh và văn hóa học hỏi kinh nghiệm giữa các chính quyền địa phương.

Triết lý phát triển: Người dân là trọng tâm của quá trình phát triển, là ‘khách hàng’ với đầy đủ khả năng đánh giá chất lượng phục vụ của nhà nước và chính quyền các cấp, đồng hành cùng nhà nước trên bước đường xây dựng “nhà nước của dân, do dân và vì dân” ở Việt Nam.
Đối tượng phục vụ:
 • Người dân Việt Nam
 • Chính quyền 63 tỉnh/thành phố (Tỉnh ủy/Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân) và các cấp chính quyền cấp huyện/quận và xã/phường/thị trấn
 • Các cơ quan trung ương (các cơ quan Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành)
 • Báo giới, các tổ chức đoàn thể và các tổ chức xã hội
 • Cộng đồng nghiên cứu ở Việt Nam và quốc tế
 • Cộng đồng các tổ chức quốc tế và nhà tài trợ
Nội dung: 8 chỉ số nội dung, 29 nội dung thành phần, hơn 120 chỉ tiêu chính, hơn 550 câu hỏi về nhiều vấn đề chính sách của Việt Nam:

1. Tham gia của người dân ở cấp cơ sở

2. Công khai, minh bạch trong ra quyết định

3. Trách nhiệm giải trình với người dân

4. Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

5. Thủ tục hành chính công

6. Cung ứng dịch vụ công

7. Quản trị môi trường

8. Quản trị điện tử

Phương pháp:        Phỏng vấn trực tiếp Thời lượng: Trung bình 45-60 phút/phỏng vấn
Lấy mẫu và thực hiện: Theo chuẩn lấy mẫu hiện đại quốc tế: Xác xuất quy mô dân số (PPS) các đơn vị hành chính đến cấp thôn và lấy mẫu ngẫu nhiên người trả lời; khảo sát trên máy tính bảng từ năm 2015
Ở đâu: Toàn bộ 63 tỉnh/thành phố từ năm 2011, bao gồm
 • 207 đơn vị huyện/quận/thành phố/thị xã (gồm 63 thành phố/thị xã thủ phủ cấp tỉnh và các đơn vị huyện/quận chọn theo xác xuất quy mô dân số PPS)
 • 414 đơn vị xã/phường/thị trấn (gồm các thị trấn/quận/thành phố thủ phủ cấp huyện và các đơn vị xã/phường/thị trấn chọn theo xác xuất quy mô dân số PPS)
 • 828 đơn vị thôn/tổ dân phố/ấp/bản/buôn (gồmcác khu dân cư thủ phủ cấp xã/phườngvà các đơn vị thôn/ấp/bản/tổ dân phố chọn theo xác xuất quy mô dân số PPS)
Ai: 131.501 người dân với đặc điểm nhân khẩu đa dạng trên toàn quốc, tính từ năm 2009
 • 2019: 14.138 (52,5% nữ)
 • 2018: 14.304 (52.95% nữ)
 • 2017: 14.097 (52.6% nữ)
 • 2016: 14.063 (54,8% nữ)
 • 2015: 13.955 (54,1% nữ)
 • 2014: 13.552(52,9% nữ)
 • 2013: 13.892 (52,7% nữ)
 • 2012: 13.747 (52,6% nữ)
 • 2011: 13.642 (52,9% nữ)
 • 2010: 5.568 (30 tỉnh/thành phố; 47,5% nữ)
 • 2009: 543 (3 tỉnh/thành phố; 40,3% nữ)
Mẫu đại diện cho mọi thành phần dân tộc ở Việt Nam tính từ năm 2010
 • 2019: Kinh 84%; Khác 16%
 • 2018: Kinh 84.54%; Khác 15.46%
 • 2017: Kinh 83.5%; Khác 16.5%
 • 2016: Kinh 83,7%; Khác 16,3%
 • 2015: Kinh 83,9%; Khác 16,1%
 • 2014: Kinh 83,9%; Khác 16,1%
 • 2013: Kinh 84,6%; Khác 15,4%
 • 2012: Kinh 84,4%; Khác 15,6%
 • 2011: Kinh 84,5%; Khác 15,5%
 • 2010: Kinh 85,0%; Khác 15,0%
Các cơ quan thực hiện:
 • Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP)
 • Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES)
 • Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT)
 • Công ty Phân tích thời gian thực (RTA)
 • Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (HCMA) (nghiên cứu định tính dựa trên kết quả PAPI)
Các đối tác tài trợ:
 • Chính phủ Tây Ban Nha (2009-2010)
 • Chính phủ Thụy Sĩ (2011-2017)
 • Chính phủ Úc (2018-2021)
 • Chính phủ Ai-len (2018-2021)
 • Một Liên Hợp quốc và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (2009-2021)
Cổng thông tin PAPI:
 • Website: www.papi.org.vn/papi
 • Twitter: @PAPI_Vietnam
 • Facebook: www.facebook.com/papivn
 • YouTube: www.youtube.com/user/PAPIVietNam