Chỉ số PAPI đem lại kết quả gì?

Sau 15 năm hình thành và phát triển, chương trình nghiên cứu PAPI ngày càng khẳng định vai trò là một trong những động lực thúc đẩy đổi mới nền quản trị quốc gia và nền hành chính công dựa trên thực chứng, với sự tham gia trực tiếp của người dân và lấy người dân là trung tâm. Kết quả nghiên cứu PAPI đã và đang được các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ tham chiếu trong các báo cáo quan trọng và sử dụng trong các chuyến làm việc ở nhiều tỉnh, thành phố.

 

 

Cho tới nay, tất cả 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc đã chủ động hoặc tham gia tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo về kết quả Chỉ số PAPI; trong đó 62 tỉnh/thành phố đã ban hành kế hoạch hành động, chỉ thị, nghị quyết hoặc công văn yêu cầu các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cải thiện hoặc chấn chỉnh hiệu quả công tác quản trị và hành chính công, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân. Tham khảo chi tiết tại mục Phúc đáp của chính quyền địa phương.