Đơn vị nào thực hiện PAPI?

Chương trình nghiên cứu PAPI do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) chủ trì thực hiện từ năm 2009 đến nay cùng Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), đơn vị điều phối liên danh cùng các đối tác gồm Trung tâm Công tác lý luận và Tạp chí Mặt trận thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ năm 2009-2012), Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (trong năm 2012), và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2013-2023). Từ năm 2015, Công ty Phân tích Thời gian thực (RTA) tham gia liên danh cùng CECODES, cung ứng giải pháp công nghệ và lập trình bảng hỏi điện tử rtSurvey chuyên dành cho khảo sát PAPI.

Từ năm 2012, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là đối tác thực hiện nghiên cứu chuyên đề và tư vấn cho chính quyền địa phương về các giải pháp cải thiện hiệu quả công vụ, đồng thời chia sẻ kết quả PAPI với lãnh đạo các tỉnh/thành phố thông qua các lớp đào tạo lãnh đạo nguồn trung và cao cấp.

Qua 15 năm thực hiện nghiên cứu PAPI, UNDP cũng đã phối hợp với nhiều đối tác khác ở trung ương và địa phương trong việc vận dụng dữ liệu thực chứng từ PAPI trong đổi mới chính sách và hành động thưc tiễn, thông qua nhiều nghiên cứu chuyên đềthảo luận cởi mở với các cấp chính quyền địa phương.