PAPI đo lường nội dung gì?

Từ năm 2018, Chỉ số PAPI bao gồm 8 chỉ số nội dung, 28 nội dung thành phần và hơn 120 chỉ tiêu cụ thể

  1. Tham gia của người dân ở cấp cơ sở
  2. Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương
  3. Trách nhiệm giải trình với người dân
  4. Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công
  5. Thủ tục hành chính công
  6. Cung ứng dịch vụ công
  7. Quản trị môi trường
  8. Quản trị điện tử

Từ năm 2009 đến năm 2017, Chỉ số PAPI gồm 6 chỉ số nội dung, 22 nội dung thành phần và hơn 90 chỉ tiêu cụ thể.

Để biết thêm chi tiết các chỉ tiêu cụ thể, mời bạn đọc tham khảo Báo cáo PAPI 2011-2022 tại mục Ấn phẩm-Báo cáo PAPI