4.18

Tham gia của người dân ở cấp cơ sở

4.7

Công khai, minh bạch

3.99

Trách nhiệm giải trình với người dân

6.38

Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

6.99

Thủ tục hành chính công

7.86

Cung ứng dịch vụ công

3.8

Quản trị môi trường

2.93

Quản trị điện tử

Ghi chú:

Cao nhất

Trung bình cao

Trung bình thấp

Thấp nhất

Thanh ngang màu xanh nhạt biểu thị chỉ số lĩnh vực nội dung của tỉnh đạt điểm cao nhất trong năm 2023

Ghi chú:

Cao nhất

Trung bình cao

Trung bình thấp

Thấp nhất

Tài liệu

1
Hồ sơ tỉnh Vĩnh Long

Ngày phát hành: 2023 | File: pdf

2
Dữ liệu PAPI 2023

Ngày phát hành: 2023 | File: Excel

Văn bản tỉnh