Giới thiệu về sáng kiến Đổi mới sáng tạo vì người dân (CPII) - PAPI

Giới thiệu về sáng kiến Đổi mới sáng tạo vì người dân (CPII)

22/04/2022

Giới thiệu về sáng kiến Đổi mới sáng tạo vì người dân (CPII)

Sáng kiến Đổi mới sáng tạo vì người dân (CPII) được đề xuất và hỗ trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) cho giai đoạn 2021 đến 2025, trong khuôn khổ của chương trình PAPI. Sáng kiến hướng tới việc thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo từ địa phương, thông qua việc hợp tác với các tỉnh thành có quan tâm và cam kết triển khai các giải pháp tại cơ sở. Trong tám chỉ số nội dung đo lường trong PAPI, sáng kiến đặt trọng tâm vào hai nội dung: Thủ tục hành chính công (chỉ số nội dung 5) và Quản trị điện tử (chỉ số nội dung 8).

Các đối tác của chương trình:

 

Các hoạt động triển khai cho đến nay:

Nổi bật
Giới thiệu về sáng kiến Đổi mới sáng tạo vì người dân (CPII) - PAPI
Đăng ký Email

để tham dự lễ công bố báo cáo PAPI 2019