Giới thiệu về Sáng kiến Chính quyền vì người dân (CPII) - PAPI

Giới thiệu về Sáng kiến Chính quyền vì người dân (CPII)

22/04/2022

Giới thiệu về sáng kiến Chính quyền vì người dân (CPII)

Sáng kiến Chính quyền vì người dân (CPII) được đề xuất và hỗ trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) cho giai đoạn 2021 đến 2025, trong khuôn khổ của chương trình PAPI. Sáng kiến hướng tới việc thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo từ địa phương, thông qua việc hợp tác với các tỉnh thành có quan tâm và cam kết triển khai các giải pháp tại cơ sở. Trong tám chỉ số nội dung đo lường trong PAPI, sáng kiến đặt trọng tâm vào hai nội dung: Thủ tục hành chính công (chỉ số nội dung 5) và Quản trị điện tử (chỉ số nội dung 8).

Cải thiện điều kiện tiếp cận dịch vụ hành chính công cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Hà Giang

Báo cáo tổng kết dự án 

Khai thác dữ liệu cổng hỏi đáp trực tuyến Tây Ninh

 

 

Cải thiện điều kiện tiếp cận dịch vụ hành chính công cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Trị

 

Cải thiện trải nghiệm người dùng trên các cổng dịch vụ công trực tuyến và đào tạo chuyển đổi số khu vực công

 

 

Highlights
Giới thiệu về Sáng kiến Chính quyền vì người dân (CPII) - PAPI
Đăng ký Email

để tham dự lễ công bố báo cáo PAPI 2019