Giữa PAPI và PCI có những gì tương đồng và khác biệt?

  PAPI PCI
  Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Mục tiêu Cả PAPI và PCI đều có mục tiêu đánh giá chính quyền cấp tỉnh dựa trên tính hiệu quả của quản trị và hành chính công nhằm thúc đẩy năng lực cạnh tranh giữa các tỉnh
Người trả lời Khoảng 14,000 người mỗi năm Khoảng 10.000 doanh nghiệp mỗi năm
Hình thức khảo sát Khảo sát tại địa bàn, phỏng vấn trực tiếp người dân Khảo sát qua gửi thư và điện thoại
Quy mô khảo sát
 • 63 tỉnh/thành phố, hàng năm từ 2011
·         63 tỉnh/thành phố, hàng năm từ 2006
Các cơ quan triển khai
 • Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP)
 • Trung tâm Nghiên cứu phát triển-Hỗ trợ cộng đồng (CECODES)
 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN)
 • Công ty Phân tích thời gian thực (RTA)
 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
 • Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)
Xây dựng Bộ chỉ số tổng hợp
 • Phương pháp luận tổng quát giữa PAPI và PCI là tương tự trong xây dựng các chỉ số ở cấp địa phương nhằm khích lệ sự so sánh những ưu tiên trong quản trị từ trải nghiệm của người dân và doanh nghiệp.
 • Tương tự về cách xây dựng và đo lường bộ chỉ số
 • Ba bước khi xây dựng bộ chỉ số: Thu thập, Xây dựng và Điều chỉnh
  Chỉ dữ liệu khảo sát Kết hợp dữ liệu khảo sát với dữ liệu có sẵn đã công bố (dữ liệu “cứng”)
 
 • 8 chỉ số nội dung
 • 29 nội dung thành phần
 • Hơn 120 chỉ tiêu cụ thể
 • 10 chỉ số thành phần
 • 128 chỉ tiêu cụ thể
Các trục nội dung
 1. Tham gia của người dân tại cấp cơ sở
 2. Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương
 3. Trách nhiệm giải trình với người dân
 4. Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công
 5. Thủ tục hành chính công
 6. Cung ứng dịch vụ công
 7. Quản trị môi trường (từ 2018)
 8. Quản trị điện tử (từ 2018)
 1. Chi phí gia nhập thị trường
 2. Tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất
 3. Tính minh bạch
 4. Chi phí thời gian
 5. Chi phi không chính thức
 6. Cạnh tranh bình đẳng
 7. Tính năng động
 8. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
 9. Đào tạo lao động
 10. Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự
·       Chỉ số Cơ sở hạ tầng (chưa đưa vào tính điểm PCI)