PAPI được thực hiện như thế nào?

PAPI được thực hiện theo tiến trình bao gồm 9 bước: (1) Điều chỉnh phương pháp luận; (2) Bổ sung, sửa đổi bộ phiếu hỏi PAPI; (3) Chuẩn bị khảo sát thực địa; (4) Thu thập dữ liệu; (5) Phân tích dữ liệu; (6) Tham vấn kết quả nghiên cứu ban đầu; (7) Viết báo cáo nghiên cứu; (8) In ấn và công bố báo cáo PAPI; (9) Truyền thông và đối thoại chính sách.

Mời bạn đọc tìm hiểu chi tiết qua video dưới đây