PAPI là gì?

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (viết tắt theo tên tiếng Anh là PAPI) là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp.

   

Đối tượng phục vụ:

 • Người dân Việt Nam
 • Chính quyền 63 tỉnh/thành phố (Tỉnh ủy/Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân) và các cấp chính quyền cấp huyện/quận và xã/phường/thị trấn
 • Các cơ quan trung ương (các cơ quan Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành)
 • Báo giới, các tổ chức đoàn thể và các tổ chức xã hội
 • Cộng đồng nghiên cứu ở Việt Nam và quốc tế
 • Cộng đồng các tổ chức quốc tế và nhà tài trợ

 

 

Các cơ quan thực hiện:

 • Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP)
 • Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES)
 • Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT) (2009-2023)
 • Công ty Phân tích thời gian thực (RTA)
 • Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (HCMA) từ 2012 

 

 

Các đối tác tài trợ:

 • Chính phủ Tây Ban Nha (2009-2010)
 • Chính phủ Thụy Sĩ (2011-2017)
 • Chính phủ Úc (2018-2025)
 • Chính phủ Ai-len (2018-2021)
 • Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (2009-2025)