PAPI chọn người trả lời phỏng vấn như thế nào?

PAPI tiến hành chọn mẫu khảo sát theo chuẩn lấy mẫu hiện đại quốc tế: Xác xuất quy mô dân số (PPS) các đơn vị hành chính đến cấp thôn và lấy mẫu ngẫu nhiên người trả lời; khảo sát trên máy tính bảng từ năm 2015.

PAPI chia các tỉnh/thành phố Việt Nam ra làm ba loại: loại lớn với trên 5 triệu dân (Hà Nội và TP Hồ Chí Minh), loại vừa với số dân 2 - 5 triệu (Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Nai, An Giang) và loại nhỏ với số dân dưới 2 triệu (57 tỉnh còn lại).

 
  1. Chọn huyện/quận:

Để đảm bảo tính tương thích giữa tất cả các tỉnh/thành phố khảo sát, mỗi tỉnh/thành phố loại nhỏ có 3 huyện/quận được chọn, các tỉnh/thành phố cỡ trung và lớn có 6 huyện/quận được chọn. Trong đó, huyện/quận là trung tâm hành chính của tỉnh/thành phố luôn được chọn mặc định, các huyện/quận còn lại được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên PPS (xác suất theo quy mô dân số).

 
  1. Chọn xã/phường:

Tại mỗi huyện/quận đã chọn để khảo sát, chọn ra 02 xã/phường.Trong đó, một xã/phường là nơi có trụ sở UBND huyện/quận được chon mặc định, xã/phường thứ hai sẽ được chọn trong các xã/phường còn lại theo phương pháp ngẫu nhiên PPS.

 
  1. Chọn thôn/ấp/TDP (gọi chung là thôn)

Tại mỗi xã/phường đã chọn để khảo sát, chọn ra 02 thôn. Trong đó, một thôn là nơi có địa điểm trụ sở UBND xã/phường, thôn thứ hai được chọn trong các thôn còn lại theo phương pháp ngẫu nhiên PPS. Cách chọn mẫu như vậy đảm bảo khả năng tham dự đồng đều theo địa lí và tình trạng kinh tế-xã hội, từ các vùng đô thị đông dân cư tới các vùng xa, vùng sâu, mền núi. Nhờ phương pháp ngẫu nhiên PPS cơ hội tham gia là như nhau giữa các đơn vị dân cư có quy mô khác nhau.

 
  1. Xác định danh sách người tham gia trả lời phỏng vấn

Tại mỗi thôn dựa trên phương pháp ngẫu nhiên PPS chọn ra 20 người từ 18 đến 70 tuổi (và 10 người dự phòng) để đảm bảo có 16 người mỗi thôn tham gia trả lời phỏng vấn theo dự kiến (24 người/thôn ở các tỉnh lớn). Một lần nữa, phương thức chọn mẫu theo xác suất như vậy đã đảm bảo cơ hội được chọn tham gia trả lời phỏng vấn của mỗi người dân trong độ tuổi trên đây là ngang nhau (thông tin chi tiết tham khảo Phương pháp luận của PAPI).