Tôi có thể truy cập số liệu gốc của PAPI như thế nào?

Số liệu cơ bản theo các chỉ số nội dung và nội dung thành phần được đăng tải ở dạng MS Excel trong mục Dữ liệu.

Dữ liệu PAPI ở dạng STATA có thể được gửi theo yêu cầu. Chúng tôi quan tâm thúc đẩy những nghiên cứu và tiếp cận mở rộng sử dụng dữ liệu của PAPI. Ngược lại, chúng tôi đề nghị có quyền đăng những bài báo, công trình trong mục Ấn phẩm trên cổng thông tin PAPI này. Bộ Phiếu hỏi PAPI và Codebook cũng được cung cấp theo yêu cầu và có điều kiện.

Để yêu cầu dữ liệu gốc, xin liên hệ với chúng tôi qua Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam theo địa chỉ emai: registry.vn[@]undp.org.