PAPI | CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM

Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam

PAPI là chương trình nghiên cứu quan trọng về quản trị do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khởi xướng từ năm 2009. Chỉ số PAPI đo lường và so sánh trải nghiệm, cảm nhận của người dân về hiệu quả và chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương ở 63 tỉnh/thành phố tại Việt Nam nhằm thúc đẩy xây dựng quản trị hiệu quả và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân https://www.traditionrolex.com/35

Tham gia của người dân ở cấp cơ sở

Công khai, minh bạch

Trách nhiệm giải trình với người dân

Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

Thủ tục hành chính công

Cung ứng dịch vụ công

Quản trị môi trường

Quản trị điện tử

Chỉ số PAPI cấp tỉnh

Ghi chú:

Cao nhất

Trung bình cao

Trung bình thấp

Thấp nhất

Top 8 địa phương dẫn dầu cả nước về các chỉ số nội dung của PAPI năm 2023
Tham gia của người dân ở cấp cơ sở

Thái Nguyên

6.22

Công khai, minh bạch

Quảng Ninh

6.5

Trách nhiệm giải trình với người dân

Quảng Bình

5.82

Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

Quảng Ninh

8.29

Thủ tục hành chính công

Trà Vinh

7.84

Cung ứng dịch vụ công

Quảng Ninh

7.71

Quản trị môi trường

Đồng Tháp

5.2

Quản trị điện tử

Đà Nẵng

3.6

Đối tác