Tuyên truyền và nâng cao chỉ số quản trị điện tử, cải thiện chỉ số PAPI - PAPI

Tuyên truyền và nâng cao chỉ số quản trị điện tử, cải thiện chỉ số PAPI

19/08/2019

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, ngày 31-7, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tuyên truyền và nâng cao chỉ số quản trị điện tử, nhằm cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019, với nhiều nội dung cụ thể, sát tình hình thực tiễn. Tăng cường giao tiếp giữa người dân và chính quyền An Giang trên môi trường mạng, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin, chính sách thông qua môi trường mạng.

Biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác cải cách hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường thông tin, tuyên truyền ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác CCHC, cải thiện chỉ số PAPI. Các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, thu hút đầu tư, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; công khai quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, đô thị … nhằm tăng tính minh bạch, tiếp cận thông tin cho người dân, doanh nghiệp. Các nội dung về xây dựng chính quyền, CCHC, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tuyên truyền hoạt động triển khai, cải thiện và nâng cao các chỉ số: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số PAPI; Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX); Chỉ số sẵn sàng về ứng dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX). Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về CCHC; các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh; các văn bản chỉ đạo điều hành nhằm duy trì và nâng cao các chỉ số; nêu cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập triển khai nhiệm vụ CCHC, cải thiện chỉ số PAPI.

Tuyên truyền về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Tuyên truyền thông tin kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về các quy định hành chính, thủ tục hành chính, công khai kết quả giải quyết, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, nhằm khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Để nâng cao chỉ số quản trị điện tử, tỉnh công khai quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tại địa chỉ http://thongtincanthiet.angiang.gov.vn. Thí điểm địa phương thực hiện thủ tục chứng thực, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên môi trường mạng. Hoàn thiện Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.angiang.gov.vn đủ điều kiện thực hiện thí điểm ngày không tiếp nhận hồ sơ giấy; chọn địa phương thí điểm ngày không nhận hồ sơ giấy. Phổ biến, hướng dẫn cách sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh để lấy biểu mẫu và nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng; kết hợp thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh khai thác, vận hành hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh An Giang tại địa chỉ https://dichvucong.angiang.gov.vn để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC; kết hợp thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo mức độ 3 và mức độ 4. Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật thông tin quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng trên Cổng thông tin điện tử. Phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn địa phương thí điểm thực hiện thủ tục chứng thực, cấp giấy phép xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên môi trường mạng. Hoàn thiện Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, đủ điều kiện thực hiện thí điểm ngày không tiếp nhận hồ sơ giấy; lựa chọn địa phương thí điểm ngày không nhận hồ sơ giấy.

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ thực hiện tiếp nhận hồ sơ cấp phép xây dựng trên môi trường mạng. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức dạy lồng ghép các tiết học tin học của học sinh trong năm thứ 2 của bậc học. UBND các huyện, thị xã, thành phố khai thác, vận hành hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; khai thác hiệu quả hệ thống phần mềm và thiết bị công bố thông tin, góp phần nâng cao chỉ số quản trị điện tử, nhằm cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

Theo Báo An Giang

Nổi bật
Tuyên truyền và nâng cao chỉ số quản trị điện tử, cải thiện chỉ số PAPI - PAPI
Đăng ký Email

để tham dự lễ công bố báo cáo PAPI 2019